Cyklus prožitkových hudebně-vzdělávacích programů
Základní školy - informace pro rodiče

Hudba byla od pradávna součástí lidského společenství, školy a rodiny. 
Proto je možné i dnes využívat její zázračné moci přinášet radost, porozumění, ale hlavně podporu dětem, které se ve škole učí samostatnosti a osvojují si důležité kompetence na někdy nesnadné cestě k dospělosti. Během programů, které jsou připraveny ve spolupráci s pedagogy školy, se skrze umělecké prostředky učí děti lépe používat svůj hlas, vyjadřovat se, poznávat skupinu, rozvíjet fantazii, ztrácet ostych a projevovat své emoce, zažívat zdravou sílu skupinové práce a nonverbální komunikace.

Činnosti 
Praktické seznámení s nástroji z celého světa, instrumentace písniček, hra na tělo a jeho koordinace, uvolnění hlasu (základy hlasové hygieny), verbální komunikace (rytmus řeči, artikulace, práce s textem...), základy sborové práce, rytmické činnosti a skupinové nácviky, improvizace a základy kompozice, poslechové činnosti (rozvoj sluchu, nonverbální komunikace), praktické prohlubování hudebních dovedností v Hv (rozvoj celkové hudebnosti, harmonie, rytmus, hudební formy, žánry a historická období, zpěv a pohyb).
Programy jsou zároveň připravovány tak, aby dětem pomáhaly v učení ostatních předmětů, jejich zažívání v jiném kontextu, rozvíjely estetické vnímaní okolního světa, výchovu ke vztahům, umění ,,zastavit se, soustředit a naslouchat".