Ondřej TICHÝ, Bc.

Zabývám se komplexní hudební pedagogikou, muzikofiletikou, mezioborovými uměleckými projekty pro všechny generace, využitím hudby a hlasu pro duševní rovnováhu a mezilidskou komunikaci nebo osobní růst. Hraji na nástroje z různých částí světa. 
Můžete se zapsat na některý z workshopů, domluvit individuální lekci nebo přijít na představení.  Narodil jsem se v roce 1975, jsem ženatý, mám 2 dospělé syny.

PRAXE

  • Od roku 1991 se věnuji pedagogické činnosti a hudební výchově na různých typech škol, kde jsem působil buď jako učitel nebo lektor projektů (Gymnázium Přírodní škola, ZŠ Emy Destinnové, fakultní Základní škola sv. Voršily v Praze a další.)

  • S postupem času jsem začal a zjišťoval, že hudba je nejen uměleckou disciplínou, ale přirozeně v sobě obsahuje i mnoho dalších rozměrů (sociální, komunikační, terapeutický, spirituální atd.) a může se stát důležitým pomocníkem v osobním růstu každého člověka.
  • V dalších letech jsem tedy ve spolupráci s kolegy z řad speciálních pedagogů a psychoterapeutů propracoval autorské programy, které začaly propojovat zmíněné oblasti (cyklus programů Vyprávění dešťové hole pro rodiny a rodinná centra - od 2006, prožitkové hudební programy pro handicapované - Camphill České Kopisty, festival Sbírka motýlů - Nové Město na Moravě 2007, integrovaní žáci ZŠ Emmy Destinnové 2005, workshopy pro romskou komunitu - spolupráce s o.s. Český západ 2007-2014).
  • Dalším krokem bylo zobecnit některé principy pro běžný každodenní život. Mám radost, že se postupně daří předávat zkušenosti a mohou je tak pro další růst využívat pedagogové, rodiny i jednotliví zájemci (akreditované semináře DVPP Hradec Králové od 2016, pedagogové ZŠ Ostrovní, ZŠ Mohylová, Orffova společnost ad., lektorování výuky v rodinách a umělecké projekty v rámci Občanského spolku Potichounku od roku 2007).
  • V současné době se zabývám komplexní hudební pedagogikou. Autorské programy doplňují vzdělávací programy na některých školách v Praze (ZŠ Mohylová, ZŠ Ostrovní, ZŠ Métis), kde tradiční formu vzdělávání rozšiřují o rozměr nonverbální komunikace, sebevyjadřování a práci s emocemi, hlasovou hygienu, tréning spolupráce ve skupině, prevenci šikany ad. 
    Nadále také spolupracuji s řadou základních a mateřských škol, rodinných center nebo ZUŠ.
    Jsem také poctěn, že se všechny zkušenosti daří zužitkovat v nové spolupráci s Českou filharmonií (autorský mezigenerační projekt ,,100minut mezi tóny" a ,,Hudbou k sobě" pro školy), které započaly v roce 2019.

  • Svou práci si nechávám pravidelně supervidovat (Mgr. Kateřina Hollá PhD.) a těší mne, že se také daří rozvíjet obsah programů ve spolupráci s ped.-psych. poradnou, řadou umělců a zkušenosti zužitkovat během představení nebo zahraničních projektů (Kids euro festival Washington D.C. USA 2013 - workshopy pro studenty elementary school a high school, adventní dílny - Česká škola v Kodani - Dánsko 2013, 2015, 2016, instrumentální dílny-Týnská škola 2013-15, orchestrální dílna - letní festival staré hudby Piccoli - Praha 2014 ad. )

Další praxe:
Sbormistr souboru ,,Hudba Okamžiku" spolupracující s týmem spirituální péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice (2010-2016). Od 2016 regenschori na kůru sv. Václava Bohnice.

Vzdělání:
Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Týnské školy
- specializace v pedagogice - sbormistrovství chrámové hudby - 2009.

Absolvent čtyřletého kurzu hry na varhany pro chrámové hudebníky 
- Arcibiskupství pražské (2012-16)

Absolvent akreditovaných seminářů a kurzů dalšího vzdělávání (etická výchova, klima školy, právo ve škole, šikana ve škole, komunikace ve třídě ad.), seminářů Orffovy společnosti, kurzů muzikoterapie (postupně v letech 1995 - 2017).

Studium hry na flétnu, kytaru, účastník letních škol staré hudby (Collegium pro arte antiqua), improvizačních dílen Jiřího Stivína, interpretačních seminářů ad.

Studium akustiky a fyziky na MFF UK a FEL ČVUT
1993-1997 (zakončeno státní zkouškou z předmětů Matematika a Fyzika).